Avishai Platek:
Portfolio


2022 — Web DesignPortfolio website for Avishai Platek, an artist and curator living and working in Tel Aviv.

👉 www.avishaiplatek.com
🧠 code by Sasha Tamarin